سرویس: اجتماعی ۲۰:۱۸ - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

فرمانداری شهرضا

فلسفه ی اصلی حرکت امام حسین استکبارستیزیست

به گزارش پایگاه خبری شهرضانیوز روز پنجشنبه درجلسه ای مصوبات برنامه های۱۳آبان مطرح گردیدکه درآن به روزاستکبارستیزی اشاره شد،دراین جلسه داراب معاون فرمانداری خاطرنشان کرد:روز استکبارستیزی رامامیتوانیم درفلسفه ی حرکت امام حسین ببینیم.روزاستکبارستیزی هم درکشورهای دیگه هم وجود داردمنتها اسامی مختلفی دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهرضانیوز روز پنجشنبه درجلسه ای مصوبات برنامه های ۱۳آبان مطرح گردیدکه درآن به روزاستکبارستیزی اشاره شد،دراین جلسه داراب معاون فرمانداری خاطرنشان کرد:روز استکبارستیزی رامامیتوانیم درفلسفه ی حرکت امام حسین ببینیم.روزاستکبارستیزی هم درکشورهای دیگه هم وجود داردمنتها اسامی مختلفی دارد.

روز استکبارستیزی روزی است که تمام فطرت های انسانی آنرامی طلبند.

داراب به نقش آمریکا به عنوان سرسلسله ی مستکبران جهانی اشاره کردوگفت:ماردپای آمریکاراازوقتی که به قدرت رسیدیم میبینیم تنها تفکرآمریکا درچنددهه ی قبل وبعدازانقلاب تبدیل کردن ایران به یک مزدوربرای خودش است آمریکا تمام اهتمام خودش رابرای ازبین بردن تفکروتئوری های انقلابی به کاربرده است.

معاون فرمانداری شهرستان شهرضا۱۳آبان رایکی از فعالیت های انقلابی دانست وگفت:حضرت امام ۱۳آبان راکه دانش آموزان صورت دادند به عنوان انقلاب دوم یادکردند،۱۳آبان بایدپررنگ ترازقبل به اجرا درآورد.

دانش آموزان باید بدانندچه هجوم هایی ازطرف کشورهای مستکبربرروی ایران واردشده است.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.