سرویس: اجتماعی ۱۸:۵۴ - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

ستادصیانت ازحقوق شهروندی درشهرضا

اداره شایسته امور،دفاع ازحقوق مسلم مردم است / ملاحظات اداری درمقابل همه بایدیکسان باشد.

جلسه ستادصیانت ازحقوق شهروندی درابعادمختلفی صورت گرفت که اصلی ترین محورصحبت های این جلسه درخصوص فعالیت های قانونی ادارات درمسائل حقوقی وقانونی شهروندان شهرضابود.

به گزارش شهرضانیوزدرجلسه یستادصیانت ازحقوق شهروندی درخصوص روندفعالیت های اداری درموضوعات مختلف به بحث وبررسی پرداخته شدکه فرماندارشهرضا ارایه خدمات وپاسخگویی به مردم راجز اصول مسلم واعتمادسازی خواندوخاطرنشان؛همه ی ادارات انصاف دررفتار باارباب رجوع رابایدسرلوحه ی کاری وقانونی خودقراردهند.هرکارمندوهردولتی درمقابل شخص شهروندی که به یک اداره رجوع میکندبتیدفعالیت های آن را به دورازاعمال نظرات شخصی،گروهی جناحی ودسته وخرجی انجام دهد.

علی اصغررفیعی نژادهمچنین اظهارداشت:می توان بخش های مختلف ادارات که به ارایه خدمات الکترونیکی می پردازندبه بخش خصوصی دادوامورتصدی گری راازبدنه ی دولت بکاهیم.

اداره ی شایسته ی امور،جزوحقوق مسلم مردم است.هراداره برمبنای قانون فعالیت هایش راانجام دهد.

فرماندارشهرستان شهرضادرادامه به تبعیضات اداری اشاره کردوگفت:

این یک فاجعه است که یک ارباب رجوع قبل ازاینکه به یک اداره بیاید۱۰سوره وآیه بخواندوپیش خودش بگویدکه فلانی باشد،فلانی نباشدکه کارمن سریع تروبهتر صورت بگیرد.

ارباب رجوع بعدازرجوع به یک اداره بایداحساس کندکه به حق خودش رسیده است نه اینکه احساس فتح قلعه ای راداشته باشدیااصلامشکلش حل نشود.

فرماندارشهرضا،درپایان به تخصص قانونی وطبق شرایط موجودوزمانی کارمندان ادارت اشاره کرد وتوانمندسازی کارمندان وآموزش تخصصی کارمندان درامورقانون یک سیستم اداری راازملزومات هراداره دانست.

 

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.